Legislatie pescuit


Dacă aveţi răbdare, mai jos găsiţi cam toată legislaţia legată de pescuitul recreativ/sportiv din România, în vigoare în momentul de faţă. Fiecare noi apariţii legislative (ordinea cronologică va fi respectată, astfel că, dintre legile în vigoare, cele mai noi vor fi fişate primele) vor completa sau vor înlocui, acolo unde este cazul, textele actuale.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 307/152/2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015

În vigoare de la 11.02.2015
Nr. 307/152/2015
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 391 din 20 ianuarie 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. 112.243 din 5 februarie 2015 al Direcţiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

luând în considerare prevederile art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003,
în temeiul:
- art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu completările şi modificările ulterioare;
- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:

CAPITOLUL I
Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1.
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 9 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 11 aprilie-25 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării-Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.

Art. 2.
În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie- 9 iunie inclusiv.

Art. 3.
Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:

a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca- Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;

c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;

d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;

e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între km 84 şi km 65, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;

f) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);

g) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);

h) pe braţul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Feteşti), pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);

i) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", tot timpul anului;

j) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43° 47' lat. N şi 28° 35' 18" long. E;
NE: 43° 47' lat. N şi 28° 40' long. E;
SV: 43° 44' 20" lat. N şi 28° 35' 18" long. E;
SE: 43° 44' 20" lat. N şi 28° 40' long. E
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;

Art. 4.
(1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:

a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;

b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;

c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;

d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:

a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;

b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.

CAPITOLUL II
Specii şi perioade de prohibiţie

Art. 5.
(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:

a) ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 17 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. (1);

b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;

c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului;

d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;

e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie - 31 august inclusiv.

(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;

b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai - 30 mai inclusiv;

e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).

(3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 106/2015 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru 2015, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte din Marea Neagră.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), speciile marine de peşti, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol, sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.

(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" în perioada de prohibiţie a calcanului se poate face cu obligativitatea notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.

Art. 6.
Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:

a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 12 zile, în perioada 11 aprilie-22 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 15 aprilie-5 mai inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 2 mai-31 mai inclusiv;

d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 1 aprilie-10 aprilie inclusiv;

e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.

Art. 7.
(1) Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum şi în scop ştiinţific cu autorizaţie de pescuit sturioni se realizează în stare vie, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv, în zonele:

a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67- 68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);

b) braţul Borcea, km 37-41 (Stelnica-Feteşti);

c) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina.

(2) Capturarea unui număr limitat de sturioni în scop ştiinţific, cu autorizaţie de pescuit sturioni, se poate face tot timpul anului şi în alte zone decât cele prevăzute la alin. (1), cu marcarea şi eliberarea imediată a acestora în mediul acvatic, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Numărul de sturioni capturaţi, zonele de pescuit, organizarea şi monitorizarea pescuitului sturionilor vii sunt stabilite şi aprobate prin decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art. 8.
(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării în perioada 1 aprilie-31 august inclusiv şi în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.

(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 1 iulie-31 august inclusiv.

(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(5) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi.

(6) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este permis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate şi pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de peşti protejate.

Art. 9.
(1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 10.
(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:

a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;

b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;

c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;

d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

Art. 11.
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Graţiela Leocadia Gavrilescu


Sursa: monitoruloficial.roMinisterul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Ordinul nr. 1.808/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

În vigoare de la 29.07.2013
Publicat în MonitorulOficial, Partea I nr. 470 din 29.07.2013.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.655 din 26 iunie 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
luând în considerare prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. A pct. b) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art.I. Anexele nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Rovana PlumbBucureşti, 19 iulie 2013.
Nr. 1.808.

ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 15/2011)
- Model -
Permis de pescuit recreativ/sportiv

permise de pescuit

Descriere:
Dimensiunile formatului sunt: lungime - 85 mm, lăţime - 53 mm
Culoare*:
* În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipăresc pe culori în funcţie de valoarea lor.
- gratuit - roşu, seria G nr. . .. ..
- 10 lei - galben, seria R nr. . ..
- 30 lei - albastru, seria nr. . ..


ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 15/2011)

autorizatie de pescuit
Autorizaţie de pescuit recreativ/sportiv


 Ordinul Nr.297 din 28.12.2011
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale


ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 05 ianuarie 2012Având în vedere:–consultările cu forurile de reprezentare ale asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel naţional din domeniul pescuitului recreativ/sportiv

–Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 10.132 din 15 decembrie 2011,în temeiul:–Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
–art. 7 lit. A.b) şi A.e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;–art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
–art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură;
–Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Articolul I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Asociaţiile de pescari sportivi pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv numai după obţinerea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv, pe baza listelor nominale depuse la ANPA şi a documentelor prevăzute la art. 5 alin.(3).
2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat, nominal, netransmisibil, tip card plastifiat, valabil în toate habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării
3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Până la emiterea noilor modele de permise, permisele de pescuit recreativ/sportiv eliberate în anul 2011 sunt valabile şi în anul 2012.
4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 4
Permisele de pescuit recreativ/sportiv se vizează anual, cu condiţia achitării anuale a taxei stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în anexa nr. 1.
5. La articolul 5 alineatul (3), după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă , cu următorul cuprins:–acordul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz.
6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără 

 

 

 

 

Ordinul 15 din 20-01-2011 privind practicarea pescuitului recreativ si sportiv


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Ordin privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv


Având în vedere:
- consultările cu forurile de reprezentare ale asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel naţional, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
- Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 399 din 19 Ianuarie 2011;
- Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.7, lit. A, pct. b) si e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificarile ulterioare;
- art. 7, alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură;
- Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2008 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:


Art. 1.

(1) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv se face de către administratorii resursei acvatice vii, în toate habitatele piscicole naturale, in condiţiile legii.
(2) Administratorii resurselor acvatice  vii pot conveni asupra, emiterii unui singur model de permis de pescuit recreativ/sportiv cu valabilitate în toate habitatele piscicole naturale.
(3) Agenţia Naţionala pentru Pescuit şl Acvacultura, denumită în continuare ANPA, poate delega pe bază de protocol administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale din apele de munte către administratorul pădurilor proprietate publică a stalului.

Art. 2.
(1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv In habitatele piscicole naturale se face in baza permiselor emise de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de către asociaţiile de pescari sportivi, după caz.
(2) Asociaţiile de pescari sportivi pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv numai după obţinerea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv.

Art. 3.
(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal, netransmisibil, se eliberează anual şi este valabil în toate habitatele piscicole naturale.

Art. 4.
Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut In anexa nr.1.

Art. 5.
(1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin ANPA, funcţionează Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legai constituite, precum şi a forurilor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri.
(2} Modelul Registrului unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum şi a forurilor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri, este prevăzut în anexa nr.2.
(3) Înscrierea în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum şi a forurilor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri, se face in baza următoarelor documente:
- cerere de înscriere către ANPA:
- statut;
- acte constitutive, cu modificările ulterioare;
- certificat de înregistrare in Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
- cod de înregistrare fiscală;
- avizul de luare în evidenta eliberat de Ministerul Mediului si Pădurilor;
- regulamentul şi planul de management al ariei protejate, unde este cazul.
(4) Asociaţiile inscrise anterior apariţiei prezentului ordin au obligaţia de a completa şi de a aduce la zi documentele prevăzute la alin. (3).

Art. 6.
(1) Exercitarea pescuitului în zonele de pescuit pentru care s-au emis autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv se face în baza permisului recreativ/sportiv, cu respectarea regulamentului propriu al asociaţiei deţinătoare de autorizaţie şi a condiţiilor înscrise în autorizaţie.
(2) Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, prevăzut în anexa nr. 3, stă la baza elaborării regulamentelor proprii ale asociaţiilor de pescari sportivi.

Art. 7.
(1) ANPA emite si eliberează autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv către asociaţiile de pescan sportivi inscrise în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, care îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul ordin, pentru zonele de pescuit, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", Dunării, Mării Negre şi lacurilor de acumulare unde se practică pescuitul comercial.
(2) Asociaţiile de pescari sportivi solicită eliberarea unei autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv pentru zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale, prin cererea de solicitare însoţită de documentaţia prevăzută în anexa nr. 4.
(3) ANPA eliberează autorizaţie de pescuit recreativ/sportiv asociaţiei de pescari sportivi pe baza punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 5.
(4) Pentru o zonă de pescuit recreativ/sportiv, ANPA nu poate elibera decât o singura autorizaţie.
(5) Două sau mai multe asociaţii se pot asocia şi pot solicita eliberarea autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv pentru una sau mai multe zone de pescuit: evaluarea se face pe baza cumulării criteriilor de evaluare.
(6) Autorizaţia de pescuit este un document cu regim special, cu o valabilitate de 5 ani, vizat anual pâna la data de 1 februarie, emis şi eliberat după modelul prevăzut in anexa nr. 6.

Art. 8.
(1) Asociaţia de pescari sportivi care obţine autorizaţie de pescuit recreativ/sportiv are următoarele obligaţii:
• să elibereze permisele de pescuit recreativ/sportiv către pescari, în condiţiile legii, fără perceperea de taxe suplimentare;
• să iniţieze lunar acţiuni de control în colaborare cu instituţiile abilitate ale statului;
• să elaboreze şi să actualizeze baza de dale cu membrii asociaţiei şi cu numărul de permise eliberate;
• să transmită trimestrial/periodic către filialele ANPA situaţia membrilor, a permiselor eliberate şi a documentelor justificative privind plăţile către bugetul de stat reprezentând taxa de eliberare a permiselor de pescuit;
• să adopte şi să implementeze măsuri de refacere a resurselor acvatice vii, cu aprobarea ANPA;
• să marcheze cu panouri zona/zonele de pescuit în termen de 90 de zile de la obţinerea autorizaţiei;
• să asigure igienizarea locurilor amenajate pentru pescuit;
• sa afişeze în locuri vizibile la sediul asociaţiei şi pe teren regulamentul propriu de pescuit;
• să solicite sprijinul inspectorilor piscicoli şi al ofiţerilor, agenţilor şi subofiţerilor din cadrul politiei şi jandarmeriei în cazul semnalarii actelor de braconaj;
• să işi armonizeze activitatea cu alte asociaţii de pescari sportivi din bazinul hidrografic şi să elaboreze împreună cu ANPA un plan comun de administrare unitara a resurselor acvatice vii din bazinul hidrografic respectiv, care să urmărească să abordeze unitar managementul apelor la nivel de bazin hidrografic, conform Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.
(2) Asociaţiile de pescari sportivi pot percepe un tarif, săptămânal, lunar, anual, de acces in zona de pescuit autorizată pentru serviciile de organizare a pescuitului şi derularea obligaţiilor prevăzute la alin. (1).
(3) Tarifele de acces se vor stabili pentru toata perioada de valabilitate a autorizaţiei de pescuit recreativ/sportiv de către asociaţiile de pescari sportivi, vor fi indexate anual cu rata de inflaţie şi vor fi aduse la cunoştinţa ANPA pâna la data de 1 februarie.
(4) Pentru o informare corecta a pescarilor sportivi, ANPA va publica pe site-ul: www.anpa.ro lista asociaţiilor pe zone şi tarifele practicate de acestea.

Art. 9.
(1) In zonele de pescuit recreativ/sportiv pentru care nu au fost emise autorizaţii, precum şi în zonele care nu fac obiectul autorizării (Dunărea, Marea Neagră şi lacurile de acumulare unde se practică pescuitul comercial) pescuitul poate fi practicat de orice posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
(2) În Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", practicarea pescuitului recreativ/sportiv se face pe baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Art. 10.
Permisul de pescuit recreativ/sportiv emis de către ANPA poate fi suspendat sauu retras, prin decizie a preşedintelui ANPA, la propunerea personalului propriu cu drept de control şi inspecţie şi a instituţiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, în condiţiile art. 59 şi 60 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 28/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, ANPA poate suspenda sau retrage autorizaţia de pescuit recreativ/sportiv în cazul in care nu sunt respectate obligaţiile menţionate la art. 8 şi condiţiile care au stat la baza eliberarii acesteia.

Art. 11.
(1) ANPA are obligaţia sa asigure tipărirea, gestionarea şi emiterea documentelor prevăzute in prezentul ordin.
(2) Asociaţiile de pescari sportivi solicită în scris de la filialele regionale ANPA, în vederea eliberării, permise de pescuit recreativ/sportiv, depunând documentele justificative, conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Preşedintele ANPA va emite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, decizia prin care aproba procedura privind emiterea şi eliberarea permiselor şi autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum şi lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv.

Art. 12.
La data intrării in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 20/2010 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 75 din 2 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 13.
Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale
Valeriu Tabără
Anexa nr. 1 - Model de permis de pescuit recreativ/sportiv
Descriere
Dimensiunile formatului sunt:
- lungime: 10cm;
- latime:  7cm;
Culoare:
- gratuit: rosu;
- 10 ron: galben;
- 30 ron: albastru.

Fata:

Verso:Anexa nr. 2 - Registrul unic de evidenta al asociatiilor de pescari sportivi


Anexa nr. 3
Regulament de practicare a pescuitului recreativ/sportiv
PARTEA a I-a - Perioade, durate şi zone de prohibiţie a pescuitului
Art. 1.
Pescuitul oricăror specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind prohibiţia anuală a pescuitului.

PARTEA a II-a - Protecţia resurselor piscicole
Art. 2.
1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociaţiile de pescari sportivi pot propune stabilirea unor zone de protecţie piscicolă, care se delimitează pe teren prin semne distincte.
2) Zonele de protecţie piscicolă pot fi:
 a) de protecţie a reproducerii, reprezentând locurile predilecte pentru depunerea icrelor şi dezvoltarea puietului;
 b) de protecţie a diversităţii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;
 c) de protecţie pentru iernarea peştelui.
3) în zonele de protecţie piscicolă, pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau interzise:
 a) pescuitul anumitor specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice;
 b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi:
  - îngustarea/bararea cursului apei;
  - tăierea şi recoltarea vegetaţiei;
  - extragerea de nămol, nisip şi pietriş;
  - colectarea gheţii;
 c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin.(3), activităţile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situaţii:
 a) când activităţile se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
 b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.

Art. 3.
1) Asociaţiile de pescari sportivi pot propune Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura {ANPA) programe de redresare a populaţiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate şi pot participa la:
 a) identificarea, amenajarea şi protecţia zonelor de reproducere;
 b) înfiinţarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economică si ştiinţifică;
 c) organizarea activităţii de monitorizare a populaţiilor piscicole şi stabilirea măsurilor de refacere a populaţiilor periclitate.
2) în caz de necesitate se pot lua măsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare.

Art. 4.
1) Asociaţiile de pescari sportivi vor solicita ANPA declararea regiunilor de cruţare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea şi hrănirea puietului şi adulţilor aparţinând speciilor de vieţuitoare acvatice.
2) In apele declarate regiuni de cruţare se interzic pe toată perioada anului pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv, precum şi alte activităţi cum sunt:
 - recoltarea vegetaţiei;
 - extragerea balastului;
 - vânatul;
 - creşterea animalelor.

Art. 5.
În scopul asigurării protecţiei resurselor piscicole, asociaţiile de pescari sportivi au obligaţia să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare.

Partea a III-a - Condiţiile pentru practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv
Art. 6.
Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Partea a IV-a - Dimensiunile minime ale exemplarelor de peşti
Art. 7.
1) Dimensiunile minime, în centimetri, ale exemplarelor de peşti sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare.
2) Lungimea peştelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanţei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.
3) Puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.
4) Se interzice pescuitul sturionilor.
Exemplarele capturate din această specie vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.
PARTEA a V-a - Diverse
Art. 8.
Acţiunile de populare cu material biologic se efectuează în prezenţa reprezentanţilor ANPA.

Art. 9.
Asociaţiile şi federaţiile de pescari sportivi consimt să îşi armonizeze acţiunile în vederea implementării obiectivelor şi măsurilor din prezentul regulament şi îşi recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii lor, în vederea practicării pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor art. 23 alin.
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10.
Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legislaţiei secundare stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Anexa nr. 4 - Documentatia de calificare ce insoteste cererea de solicitare a unei autorizatii de pescuit recreativ/sportiv


Anexa nr. 5 - Criterii de evaluare + Grila de evaluare


Anexa nr. 6 - Model autorizatie de pescuit recreativ/sportiv


 
--------
* Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial nr.74 din 28 Ianuarie 2011.Ordin nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic dat de ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale

(Marimea pestelui, stabilita pentru pescuit, este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudale.)

1
30
2
Aterina (Atherina mochon)
7
3
Babusca (Rutilus rutilus)
15
4
Batca (Blicca bjioerkna)
15
5
Biban (Perca fluviatilis)
12
6
Crap (Cyprinus carpio)
35
7
Caras (Carassius auratus)
15
8
Caracuda (Carassius carassius)
17
9
Cosac (Abramis sp.)
25
10
25
11
Coregon (Coregonus sp.)
22
12
Calcan (Scophthalmus maeoticus)
45
13
Cambula (Pleuronectes, Platichthys flesus)
20
14
Chefal (Mugil sp.)
25
15
Fusar (Aspro streber)
12
16
Gingirica (Clupeonela cultriventris)
7
17
Hamsie (Engraulis encrasicholus)
7
18
Lin (Tinca tinca)
25
19
Lipan (Thymallus thymallus)
25
20
Morunas (Vimba vimba)
25
21
Mreana (Barbus barbus)
27
22
Oblete (Alburnus alburnus)
12
23
Platica (Abramis brama)
25
24
Pastrav (Salmo sp.)
20
25
Rosioara (Scardinus erythrophtalmus)
15
26
Rizeafca (Alosa caspio)
15
27
Sabita (Pelecus cultratus)
20
28
Rechin (Squalus acanthias)
120
29
Scobar (Chondostroma nasos)
20
30
Somn (Silurus glanis)
50
31
Scrumbie de Dunare (Alosa pontica)
22
32
Scrumbie albastra (Alosa maeotica)
23
33
Stavrid (Trachurus mediteraneus)
12
34
Salau (Stizostedion sp.)
40
35
Stiuca (Esox lucius)
40
36
Sprot (Spratus spratus)
7
37
Vaduvita (Leuciscus idus)
30
38
Raci (Astacus sp.)
9
39
Scoica de rau (Unio pictorum)
8
40
Broaste (Rana sp.)
30g/buc.
41
Cosas (Ctenopharingodon idella)
40
42
Novac (Hypophthalmichthys nobilis)
40
43
Sanger (Hypophthalmichthys molitrix)
40
44
Midie (Mytilus galloprovincialis)
4,5
45
Rapana (Rapana venosa)
5Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008
M. Of. nr. 180 din 10 martie 2008

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind pescuitul şi acvacultura

Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării sectorului pescăresc, prin conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comunitară în domeniul pescuitului, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă, în vederea: 
– creşterii absorbţiei fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Fondul european pentru pescuit; 
– restructurării instituţionale a sectorului pescăresc; 
– finalizării urgente a privatizării fermelor piscicole, în vederea absorbţiei fondurilor europene; 
– reducerii birocraţiei; 
– reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizaţiilor de pescari; 
– eficientizării administrării şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii; 
– sprijinirii organizaţiilor de producători şi a fermelor piscicole,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează conservarea, administrarea şi exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea şi comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, când aceste activităţi se realizează:
a) pe teritoriul României;
b) în apele de sub jurisdicţia naţională a României de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state. 
(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsurile privind:
a) organizarea şi administrarea sectorului pescăresc;
b) conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii;
c) politica structurală;
d) administrarea capacităţii flotei de pescuit;
e) acvacultura;
f) procesarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură;
g) organizarea pieţei produselor pescăreşti;
h) cercetarea ştiinţifică în domeniul pescăresc;
i) controlul şi respectarea legislaţiei în domeniu;
j) relaţiile internaţionale;
k) răspunderi şi sancţiuni. 
(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă reprezintă cadrul general de reglementare, pe baza căruia se emite legislaţia secundară pentru sectorul pescăresc. 
Art. 2. – În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. acvacultură – creşterea sau cultivarea de vieţuitoare acvatice cu tehnici destinate măririi peste capacitatea naturală a mediului a producţiei de organisme acvatice, acestea fiind proprietatea unei persoane fizice sau juridice;
2. amenajare piscicolă – unitatea de bază a acvaculturii, reprezentată de heleşteu, iaz, vivieră flotabilă, staţie de reproducere artificială sau de alte instalaţii destinate acvaculturii;
3. ape continentale – toate apele de suprafaţă, stătătoare şi curgătoare, subterane, aflate în interiorul liniei de bază, de la care se măsoară întinderea apelor teritoriale;
4. ape maritime interioare – apele astfel cum sunt definite în legislaţia românească în domeniu şi în tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte;
5. captură totală admisibilă (TAC) – cantitatea de peşte sau de alte vieţuitoare acvatice, aparţinând unei anumite specii sau unui grup de specii, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare, care se poate extrage anual fără a afecta capacitatea de regenerare naturală;
6. capacitate de pescuit – tonajul unei nave exprimat în GT şi puterea acesteia exprimată în kW, iar pentru anumite tipuri de activitate de pescuit, suma şi/sau dimensiunea echipamentului de pescuit al unei nave;
7. captură – cantitatea de peşte sau de alte vieţuitoare acvatice pescuite ori recoltate din apele maritime sau continentale, exprimată în kilograme ori în număr de exemplare;
8. centru de primă vânzare – locul unde se efectuează prima vânzare a produselor obţinute din pescuit sau din acvacultură;
9. cotă – partea din captura totală admisibilă din fiecare specie ori grup de specii, care se alocă persoanelor fizice sau juridice autorizate să desfăşoare activităţi comerciale de pescuit;
10. efort de pescuit – produsul capacităţii şi al activităţii unei nave/ambarcaţiuni pescăreşti; când este vorba de un grup de nave/ambarcaţiuni – suma tuturor eforturilor de pescuit ale tuturor navelor/ambarcaţiunilor ce aparţin grupului;
11. exploatare durabilă – exploatarea resurselor acvatice vii astfel încât să nu fie compromisă viitoarea exploatare a acestora şi să nu aibă un impact negativ asupra ecosistemelor marine;
12. Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit – documentul în care sunt înregistrate toate navele şi ambarcaţiunile de pescuit care activează la pescuitul comercial în apele maritime sau continentale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate şi tehnica de pescuit, zona de pescuit şi proprietarul;
13. inspector piscicol – persoana fizică autorizată pentru a efectua inspecţiile şi controalele privind respectarea legislaţiei în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării şi comercializării peştelui;
14. jurnal de pescuit – registrul aflat la bordul navelor/ambarcaţiunilor de pescuit, în care sunt înregistrate zilnic datele privind efortul de pescuit şi capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;
15. navă de pescuit – orice navă sau ambarcaţiune echipată pentru pescuit comercial;
16. navă auxiliară de pescuit – orice navă sau ambarcaţiune care nu este implicată direct în activitatea de pescuit, dar deserveşte navele de pescuit, instalaţiile de acvacultură sau instalaţiile de pescuit staţionar;
17. pescărie – ansamblul de activităţi care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea şi comercializarea peştelui. Acest termen poate defini şi un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau un grup de specii;
18. pescuit – activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din ape maritime şi continentale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea şi regenerarea resurselor acvatice vii;
19. pescuit ilegal – practicarea pescuitului fără respectarea reglementărilor în domeniul pescuitului;
20. posibilitate de pescuit – dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat în capturi sau în efort de pescuit;
21. port de bază – locul de unde nava/ambarcaţiunea îşi începe activitatea de pescuit, expediere şi comercializare a capturilor;
22. prima vânzare – acea vânzare care se realizează pentru prima dată pe teritoriul naţional şi care stabileşte prin documente preţul produsului;
23. procesarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură – ansamblul operaţiunilor care modifică caracteristicile fizice sau chimice ale acestor produse, având drept scop pregătirea lor pentru comercializare;
24. punct de debarcare – locul unde navele de pescuit în apele maritime şi continentale descarcă peştele în vederea expedierii spre centrele de primă vânzare;
25. resurse acvatice vii – speciile de peşte şi de alte vieţuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile şi accesibile;
26. echipamente de pescuit – uneltele, metodele şi dispozitivele utilizate în activitatea de pescuit;
27. pescar profesionist – persoana fizică autorizată, conform reglementarilor legale în vigoare, să practice pescuitul în scop comercial;
28. licenţă de pescuit – actul administrativ care dă dreptul unei nave/ambarcaţiuni să desfăşoare activitate de pescuit comercial;
29. autorizaţie de pescuit – actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite o activitate specială care are legătură cu pescuitul şi acvacultura;
30. permis de pescuit – documentul individual şi netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit;
31. unelte de pescuit – sculele şi echipamentele utilizate la pescuitul în ape maritime interne şi continentale;
32. plasă – reţeaua de fibre textile care are următoarele elemente caracteristice şi dimensionale de gabarit: diametrul firului (mm), mărimea laturii ochiului (mm), structura (tex), lungime şi lăţime;
33. setcă – unealta de pescuit de tip reţea, formată dintr-un singur perete de plasă, care este prevăzută cu elemente de armare – la partea superioară plute, iar la partea inferioară plumbi –, care reţine peştele prin încurcare şi agăţare;
34. setcă de calcan – reţeaua de fire textile care formează un singur perete de plasă, prevăzută cu elemente de armare (plute, plumbi), cu mărimea laturii ochiului de plasă a = 180 – 200 mm, respectiv 2a = 360 – 400 mm;
35. setcă de rechin – reţeaua de fire textile care formează un singur perete de plasă, cu mărimea laturii ochiului a = 100 – 200 mm, respectiv 2 a = 200 – 400 mm; elementele de armare (plute, plumbi) sunt dispuse pe partea superioară şi inferioară a plasei, astfel încât să se realizeze procesul de pescuit pe fundul apei şi nu în masa ei;
36. avă – reţeaua de fire textile care formează mai mulţi pereţi de plasă, cu diferite mărimi ale laturii ochiului;
37. setcă monofilament – reţeaua de plasă formată dintr-un singur fir, netextil, cu diferite mărimi ale laturii ochiurilor de plasă;
38. dispozitiv/aparat electric de pescuit – instrumentul electric alimentat de către o sursă de curent electric, care foloseşte sisteme ce creează unde electrice în apă, electrocutează resursele acvatice vii, aducându-le la suprafaţa apei, unde pot fi uşor pescuite. 

CAPITOLUL II
Organizarea şi administrarea sectorului pescăresc

Art. 3. – Responsabilitatea privind definirea şi implementarea politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor acvatice vii existente în apele maritime şi continentale, la acvacultură, la procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti, la structurile de pescuit şi acvacultură revine autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. 
Art. 4. – (1) Elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor referitoare la conservarea şi managementul resurselor acvatice vii existente în apele maritime şi continentale, la acvacultură, la organizarea pieţei produselor pescăreşti, la structurile de pescuit şi acvacultură, precum şi implementarea şi controlul aplicării şi respectării acestora sunt atributul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, cu sediul în municipiul Bucureşti, ale cărei structură, organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(2) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură este autoritate de management al programului operaţional sectorial în domeniul pescuitului şi acvaculturii. 
Art. 5. – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură îşi exercită atribuţiile în teritoriu prin structuri proprii. 
Art. 6. – (1) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură este format din funcţionari publici şi personal contractual. 
(2) Salarizarea personalului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură se face potrivit prevederilor legale în vigoare. 
Art. 7. – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură asigură realizarea măsurilor din domeniul specific, precum şi a măsurilor în executarea regulamentelor Uniunii Europene. 
CAPITOLUL III
Conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
SECŢIUNEA 1
Activitatea de pescuit în apele maritime şi continentale

Art. 8. – Politica privind pescuitul în apele maritime şi continentale se va realiza prin:
a) măsuri de conservare a resurselor acvatice vii, prin reglementarea echipamentelor de pescuit, a efortului de pescuit sau a oricărei alte măsuri care să fie determinată de starea resurselor;
b) măsuri de protejare şi regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuală a TAC-lui şi a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibiţie, a zonelor protejate şi a zonelor de cruţare, precum şi a măsurilor preventive;
c) măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obţină o mai bună raţionalizare a efortului de pescuit;
d) reglementări privind pescuitul recreativ/sportiv;
e) stabilirea sistemelor de control şi de inspecţie a activităţilor de pescuit;
f) integrarea activităţilor de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate în planurile de management ale ariilor respective. 
Art. 9. – Accesul la resursele acvatice vii se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 
Art. 10. – (1) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc măsuri de reglementare a efortului de pescuit şi cota alocată. 
(2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:
a) limitarea numărului navelor/ambarcaţiunilor de pescuit în funcţie de caracteristicile acestora în cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescărie;
b) limitarea timpului alocat activităţii pescuitului;
c) stabilirea numărului de unelte utilizate la pescuit;
d) interdicţia pescuitului. 
(3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumită specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit şi nave de pescuit. 
(4) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate stabili, prin decizie a preşedintelui, şi alte măsuri de refacere şi conservare a resurselor acvatice vii. 
Art. 11. – (1) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, în scopul realizării unui pescuit durabil în condiţiile minimalizării efectelor adverse asupra ecosistemelor acvatice şi speciilor auxiliare, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 
(2) Folosirea altor unelte, echipamente sau metode de pescuit în afara celor stabilite este interzisă. 
(3) În scopul protecţiei investiţiilor producătorilor, schimbarea echipamentelor de pescuit se va realiza cu un preaviz de 1–2 ani, după caz. 
Art. 12. – (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, pe baza studiilor elaborate de instituţiile de cercetare ştiinţifică de profil, stabileşte dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezintă resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic. 
(2) Acestea vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minimă celei reglementate nu pot fi reţinute, transbordate, descărcate sau comercializate, acestea fiind redate mediului acvatic imediat după capturarea lor, indiferent de starea acestora. 
(4) Anual, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, se vor stabili perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului, precum şi zonele de protecţie a resurselor acvatice vii. 
(5) Pentru apele care constituie frontieră de stat, perioadele de prohibiţie, regulile de pescuit, precum şi zonele de protecţie a resurselor acvatice vii se stabilesc în concordanţă cu convenţiile internaţionale încheiate cu statele riverane. 
(6) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură condiţionează exercitarea pescuitului speciilor protejate, în baza unor reglementări specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
(7) Paza resurselor acvatice vii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. 


SECŢIUNEA a 2-a
Măsuri de protejare şi de administrare a resurselor acvatice vii


Art. 13. – (1) Licenţa de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, care dă dreptul unei nave/ambarcaţiuni să desfăşoare activitatea de pescuit comercial, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(2) În cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei, noul proprietar comunică schimbarea proprietarului către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în vederea eliberării unei noi licenţe de pescuit. 
(3) Neutilizarea navei/ambarcaţiunii de pescuit pe o durată de 60 de zile în perioada de valabilitate a licenţei de pescuit este considerată o renunţare a titularului la activitatea de pescuit, procedându-se la anularea licenţei şi la excluderea definitivă a navei/ambarcaţiunii din fişier. 
(4) Navele şi ambarcaţiunile de pescuit au obligaţia de a avea la bord licenţa de pescuit. 
Art. 14. – (1) În situaţia în care caracteristicile specifice ale unei pescării recomandă limitarea efortului de pescuit sau măsuri specifice de conservare, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate condiţiona exercitarea activităţii de pescuit prin atribuirea cotelor stabilite prin studii ştiinţifice şi eliberarea unei autorizaţii de pescuit, cu caracter temporar, complementară licenţei de pescuit, şi care va trebui să fie ţinută la bord. 
(2) Autorizaţia de pescuit conţine date referitoare la identificarea navei/ambarcaţiunii, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit, la modalitatea de pescuit şi la cota alocată pe specii. 
(3) Un ansamblu de nave/ambarcaţiuni cu aceleaşi caracteristici şi care activează în aceeaşi zonă de pescuit poate primi o autorizaţie colectivă de pescuit. 
(4) Autorizaţia de pescuit se eliberează şi în cazul exercitării activităţii de pescuit în ape ce nu aparţin jurisdicţiei sau suveranităţii române. 
(5) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se stabilesc condiţiile de atribuire şi modelul autorizaţiilor de pescuit, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 
Art. 15. – (1) Contravaloarea licenţelor de pescuit, a permiselor de pescuit şi a autorizaţiilor de pescuit se face venit la bugetul de stat. 
(2) Cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 
S
ECŢIUNEA a 3-a
Măsuri de administrare a pescuitului

Art. 16. – Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licenţelor şi/sau, după caz, a autorizaţiilor emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. 
Art. 17. – (1) Pentru îmbunătăţirea administrării şi controlului activităţilor de pescuit, precum şi pentru a favoriza planificarea, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură dispune distribuirea drepturilor de pescuit între navele sau grupurile de nave care activează într-o zonă de pescuit. 
(2) Distribuirea drepturilor de pescuit se exprimă în cote de pescuit, efortul de pescuit sau perioade de activitate în zonele de pescuit. 
(3) Criteriile de distribuire sunt următoarele:
a) activitatea de pescuit exprimată în volum de capturi, efort de pescuit sau perioadă de activitate în zonă, după caz;
b) caracteristicile tehnice ale navelor/ambarcaţiunilor de pescuit;
c) ceilalţi parametri ai navelor/ambarcaţiunilor şi posibilităţile acestora de pescuit;
d) folosirea capacităţilor de producţie;
e) condiţiile sociale şi de muncă la bordul navelor/ambarcaţiunilor. 
Art. 18. – În scopul utilizării optime a resurselor acvatice vii, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, împreună cu grupurile de producători, reglementează procedura de planificare a activităţii de pescuit, care trebuie să conţină prevederi minime privind eşalonarea capturilor pe specii sau grupuri de specii, sectoare şi perioade de timp, în funcţie de posibilităţile de exploatare a resurselor acvatice vii. 

SECŢIUNEA a 4-a
Monitorizarea activităţii de pescuit

Art. 19. – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură monitorizează activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanentă pentru cunoaşterea în timp real a intrărilor şi ieşirilor din port, a staţionărilor navelor/ambarcaţiunilor în zonele de pescuit, a capturilor sau a altor circumstanţe. 
Art. 20. – (1) La bordul navelor/ambarcaţiunilor trebuie să existe un jurnal de pescuit în care sunt notate detaliile privind activitatea de pescuit, în termenii stabiliţi de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură. 
(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură poate scuti de obligaţia de a avea la bord jurnalul de pescuit unele ambarcaţiuni nepuntate, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 
Art. 21. – (1) Navele/ambarcaţiunile care descarcă capturile pe teritoriul naţional trebuie să prezinte structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile stabilite de aceasta, o declaraţie de debarcare care va cuprinde cantităţile descărcate pentru fiecare specie, zona de provenienţă, precum şi alte date stabilite de aceasta. 
(2) Navele de pescuit aflate sub pavilion român, care descarcă produsele pescăreşti în afara teritoriului naţional, au obligaţia de a comunica datele cuprinse în declaraţia de debarcare Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile stabilite de aceasta. 
Art. 22. – (1) Navele de pescuit aflate sub pavilion român comunică Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în termenii stabiliţi de aceasta, date privind transbordarea produselor de pescuit realizate la bord pe alte nave/ambarcaţiuni sau pe care le primesc de la alte nave/ambarcaţiuni. 
(2) Navele aparţinând statelor terţe vor trebui să obţină autorizaţie de transbordare, în condiţiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură. 

SECŢIUNEA a 5-a
Pescuitul recreativ/sportiv în apele maritime şi continentale

Art. 23. – (1) Prin pescuit în scop recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. 
(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se vor stabili condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 
(3) Pescuitul recreativ/sportiv se exercită în amenajările piscicole şi în lacurile de acumulare, în condiţiile şi pe baza regulilor stabilite de proprietarul sau de administratorul acestora. 
Art. 24. – În scopul asigurării protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii şi al evitării conflictelor de interese între activitatea de pescuit comercial şi cea de pescuit sportiv, se stabilesc condiţiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în apele maritime şi continentale astfel:
a) în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu maximum două cârlige sau cu o lansetă;
b) în apele din zona colinară şi de şes, pe tot cursul Dunării şi pe braţele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;
c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undiţe, două lansete sau o ţaparină, cu câte 10 cârlige fiecare;
d) pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;
e) în apele din zona colinară şi de şes, pe Dunăre, în Delta Dunării şi în apele maritime un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte/zi sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg;
f) în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar maximum 10 bucăţi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan şi coregon. 
Art. 25. – (1) La libera lor iniţiativă, pescarii se pot constitui în asociaţii de pescari sportivi, pe anumite zone de pescuit, cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi de reprezentare a acestora. 
(2) Asociaţiile de pescari sportivi pot stabili ca regulă practicarea pescuitului recreativ/sportiv cu eliberarea capturilor, în zona lor de competenţă. 

CAPITOLUL IV
Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie

Art. 26. – Politica organizării sectorului de pescuit se realizează prin măsuri:
a) destinate perfecţionării persoanelor care activează în sector;
b) de sprijinire a organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative;
c) pentru construcţia, modernizarea şi reconversia navelor de pescuit;
d) de adaptare a capacităţii flotei la starea resurselor acvatice vii;
e) de stabilire şi schimbare a porturilor de bază;
f) de reglementare a descărcării şi a primei vânzări a produselor pescăreşti, indiferent de originea acestora. 

SECŢIUNEA 1
Agenţii sectorului pescăresc

Art. 27. – Persoanele fizice autorizate şi/sau persoanele juridice care deţin capacităţi de producţie pentru practicarea pescuitului comercial sau acvacultură se pot constitui, la libera lor iniţiativă, în organizaţii de producători, cu scopul practicării unui pescuit responsabil şi al îmbunătăţirii condiţiilor de vânzare a produselor realizate de membrii acestora. 
Art. 28. – Membrii organizaţiilor trebuie să vândă produsul sau produsele pentru care s-au asociat, cu respectarea normelor adoptate de organizaţie, în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor, adaptării volumului ofertei la cerinţele pieţei şi îmbunătăţirii procesului de comercializare. 
Art. 29. – (1) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescăresc, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 
(2) Activitatea economică desfăşurată în zonele geografice în care organizaţiile s-au constituit reprezintă criteriul principal de recunoaştere. 
Art. 30. – (1) Recunoaşterea organizaţiilor de producători se face prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 
(2) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură retrage recunoaşterea organizaţiilor de producători în situaţia în care acestea nu mai îndeplinesc criteriile de recunoaştere. 
Art. 31. – Asociaţiile şi alte entităţi asociative legal constituite, precum şi organizaţiile sindicale ale personalului din sector au statutul de entităţi reprezentative în procesul consultativ de adoptare a deciziilor. 

SECŢIUNEA a 2-a
Flota de pescuit

Art. 32. – (1) În cadrul Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură se constituie Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, cu caracter administrativ, în care se menţionează toţi parametrii tehnici ai navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, necesari stabilirii efortului de pescuit exercitat de flotă. 
(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, împreună cu Autoritatea Navală Română, stabileşte modul de operare şi de funcţionare a Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit. 
(3) Înscrierea în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit nu scuteşte proprietarul navei/ambarcaţiunii de îndeplinirea obligaţiei de înscriere în registrul comerţului sau în alte registre publice existente. 
Art. 33. – Construirea, modernizarea şi reconversia navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit se realizează în cadrul programelor pentru adaptarea efortului de pescuit la starea resurselor acvatice vii existente în zonele de pescuit şi ţinând cont de obligaţiile internaţionale asumate. 
Art. 34. – (1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură autorizează construirea navelor/ambarcaţiunilor de pescuit care urmează să arboreze pavilion român, astfel încât acestea să nu depăşească capacitatea de pescuit a navelor/ambarcaţiunilor radiate din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit. 
(2) Autorizarea se face prin eliberarea unei licenţe de construcţie, emisă de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură şi de Autoritatea Navală Română. 
(3) În licenţa de construcţie se înscriu datele de identificare a navei, portul de bază şi navele/ambarcaţiunile radiate, care nu mai sunt apte pentru exercitarea activităţii de pescuit. 
Art. 35. – (1) Modernizarea şi reconversia navelor de pescuit au drept scop modificarea caracteristicilor tehnice ale acestora, pentru a fi adaptate la normele naţionale şi comunitare în ceea ce priveşte echipamentele de pescuit, asigurarea securităţii muncii, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, raţionalizarea operaţiunilor de pescuit, perfecţionarea proceselor de manipulare şi conservare a produselor la bord, precum şi protecţia mediului. 
(2) În situaţia în care lucrările de modernizare şi reconversie implică creşterea performanţelor de pescuit, cu respectarea formei iniţiale a navei/ambarcaţiunii, se radiază alte nave/ambarcaţiuni înscrise în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit în echivalentul capacităţii surplusului de efort dobândit după modernizare. 
(3) Lucrările de modernizare şi reconversie sunt autorizate de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură. 
Art. 36. – În scopul adaptării flotei la situaţia zonelor de pescuit, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate opri temporar sau definitiv activitatea anumitor nave/ambarcaţiuni de pescuit, în condiţiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
Art. 37. – (1) Oprirea definitivă a activităţii navelor de pescuit se aplică acelor nave care activează în zone de pescuit, a căror situaţie necesită o adaptare structurală pe termen lung, în scopul reducerii efortului de pescuit şi al favorizării refacerii resurselor acvatice vii. 
(2) Oprirea definitivă a activităţii unei nave/ambarcaţiuni de pescuit determină radierea acesteia din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit. 
Art. 38. – (1) Prin oprirea temporară a activităţii unei nave/ambarcaţiuni de pescuit se înţelege încetarea activităţii pe o perioadă de timp determinată. 
(2) Oprirea temporară este o măsură conjuncturală care are drept scop reducerea efortului de pescuit ca urmare a unor circumstanţe excepţionale. 

SECŢIUNEA a 3-a
Stabilirea porturilor de bază şi schimbarea portului de bază

Art. 39. – (1) Portul de bază pentru navele/ambarcaţiunile care pescuiesc în apele maritime şi continentale ale României este acela de unde nava/ambarcaţiunea îşi începe activitatea de pescuit, expediere şi comercializare a capturilor. 
(2) În cazul navelor/ambarcaţiunilor sub pavilion românesc, care pescuiesc în afara apelor maritime şi continentale ale României, portul de bază este acela cu care se menţine o legătură socio-economică importantă. 
(3) Cerinţele pentru stabilirea şi schimbarea porturilor de bază sunt stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură. 

SECŢIUNEA a 4-a
Porturile/punctele de debarcare şi prima vânzare a produselor piscicole

Art. 40. – (1) Navele/ambarcaţiunile de pescuit care descarcă produse pescăreşti pe teritoriul naţional trebuie să o facă în porturi/puncte nominalizate în acest sens de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură. 
(2) În cadrul fiecărui port, descărcarea se face în locurile stabilite, după caz, de autorităţile portuare. 
Art. 41. – Prima vânzare a produselor obţinute din pescuit se face în locurile stabilite şi autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, şi numai către persoane fizice/juridice autorizate de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. 
Art. 42. – Produsele obţinute din pescuit, care constituie obiectul primei vânzări într-un loc situat în afara portului de descărcare şi care trebuie să fie transportate înainte de a se produce prima vânzare, sunt însoţite până la locul primei vânzări de documente stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

CAPITOLUL V
Acvacultura

Art. 43. – (1) Acvacultura se practică în bazine amenajate pentru acvacultură, în instalaţii speciale amplasate pe apă şi pe uscat, precum şi în viviere flotabile. 
(2) Dezvoltarea acvaculturii are ca scop diversificarea ofertei calitative şi cantitative de produse pescăreşti. În subsidiar, dezvoltarea acvaculturii reduce presiunea prin pescuit asupra resursei acvatice vii. 
(3) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultură în amenajările piscicole se face cu titlu gratuit, cu condiţia ca parametrii fizico-chimici ai acesteia la evacuare să fie la nivelul celor de la alimentare. 
Art. 44. – (1) Politica de bază pentru dezvoltarea acvaculturii se realizează prin următoarele măsuri:
a) adaptarea producţiei la cerinţele pieţei;
b) îmbunătăţirea sistemului de comercializare şi informare a consumatorilor;
c) valorificarea superioară a potenţialului genetic prin acvacultura unor specii valoroase;
d) instruirea producătorilor din acvacultură;
e) asigurarea calităţii produselor din acvacultură şi a sănătăţii publice;
f) asigurarea producţiei din acvacultură pentru cazuri de forţă majoră;
g) asigurarea sănătăţii şi bunăstării animale;
h) protecţia mediului;
i) dezvoltarea cercetării. 
(2) Acţiunile de realizare a politicilor de bază pentru dezvoltarea acvaculturii urmăresc următoarele scopuri:
a) modernizarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, corelate cu normele de protecţie a mediului;
b) folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole;
c) încurajarea aplicării tehnologiilor de reproducere şi creştere pentru specii cu valoare economică ridicată şi a produselor pescăreşti organice;
d) construirea de amenajări şi instalaţii moderne şi eficiente pentru practicarea acvaculturii marine şi continentale, în condiţiile asigurării sănătăţii şi bunăstării animale;
e) asigurarea pe termen lung a locurilor de muncă din acvacultură, în special în zonele dependente de pescuit;
f) încurajarea dezvoltării industriilor adiacente pentru producerea de utilaje şi instalaţii, precum şi de furaje specifice, folosite în acvacultură;
g) alte acţiuni pe care necesităţile de dezvoltare a acvaculturii le impun. 
Art. 45. – (1) În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură se constituie Registrul unităţilor de acvacultură, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate capacităţile de producţie. 
(2) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau a administratorului, precum şi modificările privind capacitatea de producţie şi speciile cultivate trebuie comunicate Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în vederea reactualizării Registrului unităţilor de acvacultură şi eliberării unei noi licenţe de acvacultură, după caz. 
(3) Unităţile de producţie din acvacultură sunt înscrise în Registrul unităţilor de acvacultură şi primesc licenţă de acvacultură, eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. 
(4) Înscrierea în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură se realizează în condiţiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 
Art. 46. – Introducerea în cultură a speciilor de peşti sau a altor vieţuitoare acvatice noi în amenajările piscicole, provenite din alte state, se face cu avizul prealabil al autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură şi al autorităţii publice centrale care răspunde de mediu. 

CAPITOLUL VI
Organizarea pieţei produselor pescăreşti
SECŢIUNEA 1
Principii generale

Art. 47. – Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, stabileşte măsuri privind comercializarea şi procesarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, în special pentru:
a) respectarea standardelor de calitate a produselor pescăreşti pe toată durata procesului de comercializare, pentru a asigura transparenţa pe piaţă şi pentru a face posibilă informarea corespunzătoare a consumatorilor, în special în ceea ce priveşte natura produsului;
b) respectarea normelor privind comercializarea produselor rezultate din pescuit şi acvacultură, în concordanţă cu normele de conservare şi protecţie a resurselor acvatice vii;
c) încurajarea şi sprijinirea procesării produselor pescăreşti;
d) îmbunătăţirea calităţii şi promovarea produselor pescăreşti;
e) mărirea gradului de utilizare şi creştere a valorii adăugate a materiei prime obţinute prin acvacultură şi pescuit. 
SECŢIUNEA a 2-a
Comercializarea produselor pescăreşti
Art. 48. – (1) Pe parcursul întregului proces de comercializare, produsele trebuie să fie identificate corect şi trebuie să îndeplinească normele privind comercializarea stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură. 
(2) Normele privind comercializarea produselor pescăreşti se referă în principal la prospeţime, calibraj, denumirea speciei, originea produsului, prezentare şi etichetare. 
Art. 49. – Este interzisă comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, de orice origine sau provenienţă, a căror mărime sau greutate este mai mică decât cea prevăzută în reglementările în vigoare sau al căror mod de obţinere nu este în conformitate cu normele stabilite ori contravine normelor sanitar-veterinare. 
SECŢIUNEA a 3-a
Procesarea produselor de pescuit şi acvacultură
Art. 50. – Unitatea de procesare este înregistrată în Registrul unităţilor de procesare şi primeşte licenţă de fabricaţie emisă de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu normele elaborate de autoritatea publică care răspunde de pescuit şi acvacultură şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
CAPITOLUL VII
Pescuitul în scop ştiinţific
Art. 51. – (1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură eliberează, la cerere, o autorizaţie specială de pescuit în scop ştiinţific, netransmisibilă, instituţiilor de cercetare din sectorul pescăresc, care au ca obiective de cercetare:
a) cunoaşterea biologiei, etologiei şi diversităţii structurii, funcţionabilităţii şi productivităţii din aceste ecosisteme şi a interacţiunilor specifice;
b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine şi a apelor continentale de către activităţile de pescuit şi acvacultură, precum şi de alte activităţi antropice;
c) identificarea de noi zone şi resurse acvatice vii de interes pentru exploatare;
d) dezvoltarea şi diversificarea acvaculturii. 
(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură stabileşte condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 
(3) Capturile obţinute în urma pescuitului ştiinţific nu fac obiectul comercializării. 
(4) Periodic, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, în colaborare cu instituţiile de cercetare şi cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, stabileşte strategia şi obiectivele cercetării în domeniul pescăresc şi, anual, planul de cercetare al sectorului. 
CAPITOLUL VIII
Relaţii internaţionale
Art. 52. – (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură dezvoltă colaborarea şi iniţiază proiecte de convenţii şi acorduri internaţionale privind:
a) pescuitul şi exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii din Marea Neagră;
b) accesul navelor româneşti de pescuit în alte zone ce prezintă interes, în vederea acoperirii deficitului de produse pescăreşti pe piaţa românească;
c) dezvoltarea activităţilor de pescuit, acvacultură şi a schimburilor comerciale;
d) evaluarea impactului activităţilor antropice asupra stării resurselor acvatice vii în context transfrontalier. 
(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură emite reglementări şi instrucţiuni pentru implementarea politicii comune a pescuitului. 
Art. 53. – În vederea efectuării studiilor ştiinţifice necesare pentru evaluarea stocurilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice cu distribuţie transfrontalieră în ape de interes internaţional, precum şi pentru dezvoltarea acvaculturii, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură sprijină şi încurajează activitatea instituţiilor de cercetare ştiinţifică în cadrul obligaţiilor derivate din acorduri sau convenţii internaţionale la care România este parte. 
Art. 54. – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, cu sprijinul autorităţii publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură, organizează manifestări şi întâlniri internaţionale şi participă la cele organizate de entităţi şi organizaţii internaţionale specializate în domeniul pescuitului şi acvaculturii. 

CAPITOLUL IX
Răspunderi şi sancţiuni

Art. 55. – Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către persoane fizice sau juridice atrage, după caz, răspunderea administrativă, civilă sau penală. 
Art. 56. – (1) Pentru a se asigura de respectarea legislaţiei în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării, transportului, comercializării produselor pescăreşti şi al altor activităţi conexe, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură organizează acţiuni permanente de control prin inspectorii piscicoli. 
(2) Persoanele supuse controlului au obligaţia să permită accesul la unităţile şi la toate navele/ambarcaţiunile de pescuit, uneltele şi instalaţiile de pescuit, fermele şi instalaţiile de acvacultură, construcţiile-anexe, mijloacele de transport, unităţile de procesare şi/sau comercializare şi să pună la dispoziţia personalului cu drept de control toate documentele şi mijloacele necesare îndeplinirii funcţiei de inspecţie. 
(3) Competenţele personalului cu drept de control şi procedura de control se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 
Art. 57. – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate dispune radierea din oficiu a înregistrării ambarcaţiunii/navei de pescuit din fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit în situaţia neutilizării ambarcaţiunii/navei de pescuit o durată de 60 de zile în perioada de valabilitate a licenţei de pescuit. 
Art. 58. – Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:
a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii sau al altor vieţuitoare acvatice vii, efectuat fără permis sau autorizaţie, în apele maritime interioare şi continentale;
b) neprezentarea permisului sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile;
c) încălcarea condiţiilor de autorizare şi/sau de licenţiere. 
Art. 59. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz:
a) prinderea salmonidelor cu mâna;
b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;
c) pescuitul cu mai mult de 3 muşte artificiale în apele salmonicole;
d) reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăţi, în total, din speciile de păstrăv, lipan şi coregon în apele de munte cu salmonide sau a mai mult de 5 kg de peşte, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg, în apele domeniului public;
e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare. 
Art. 60. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz:
a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lăţimea râurilor ori a canalelor;
b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc Erenciuc şi în lacurile litorale;
c) neducerea la îndeplinire, la termenele şi în condiţiile stabilite, a măsurilor dispuse de personalul cu drept de control;
d) capturarea peştilor cu ajutorul uneltelor de pescuit din plasă sau cu pripoane în apele de munte;
e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial. 
Art. 61. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei:
a) introducerea în apele continentale, în apele maritime interioare sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a altor specii decât cele existente;
b) nedeţinerea licenţei/autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură. 
Art. 62. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz:
a) reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea şi comercializarea exemplarelor sub dimensiunea minimă legală;
b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul navelor/ambarcaţiunilor, autovehiculelor, unităţilor de acvacultură, unităţilor de procesare şi/sau comercializare, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;
c) utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu marcaj exterior corespunzător licenţei de pescuit. 
Art. 63. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei:
a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a cascadelor podite, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existenţa faunei piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
d) distrugerea, degradarea sau micşorarea din culpă a zonelor de protecţie perimetrală a amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peştilor în sistemele de alimentare cu apă, irigaţii, precum şi în instalaţiile hidroenergetice, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
f) neluarea măsurilor pentru curăţarea zonelor de pescuit şi pentru protejarea şi salvarea resurselor acvatice vii la construcţia sau golirea lacurilor de acumulare;
g) neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrare de barare;
h) aruncarea sau depozitarea rumeguşului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse şi substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole;
i) pescuitul lostriţei;
j) prinderea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona de munte, precum şi în râurile colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului;
k) neexecutarea lucrărilor pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale ale peştilor şi ale celorlalte vieţuitoare acvatice vii;
l) pescuitul în scop comercial pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj. 
Art. 64. – Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la 150 lei la 10.000 lei şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:
a) nedeţinerea licenţei/autorizaţiei de pescuit pentru nave şi ambarcaţiuni;
b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală;
c) pescuitul sturionilor în alt scop decât pentru repopulare;
d) deţinerea/transportul/comercializarea sturionilor, produselor şi subproduselor de sturioni, cu excepţia celor proveniţi din acvacultură;
e) reducerea debitului şi a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;
f) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile sau cu terenurile inundabile;
g) pescuitul în apele continentale şi în apele maritime interioare, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie;
h) pescuitul resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale;
i) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;
j) deţinerea/transportul/comercializarea fără documente legale a peştelui, icrelor şi produselor din peşte;
k) producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;
l) pescuitul cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau harponare;
m) producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă monofilament în apele continentale şi în apele maritime interioare. 
Art. 65. – (1) Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:
a) pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, pescuitul cu japca şi cu orice alte unelte neautorizate, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;
b) pescuitul cu setci şi ave pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu excepţia Mării Negre, Dunării şi braţelor sale;
c) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine. 
(2) Tentativa se pedepseşte. 
Art. 66. – (1) Sunt supuse confiscării uneltele şi ambarcaţiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor şi contravenţiilor. 
(2) Bunurile rezultate din săvârşirea infracţiunilor şi contravenţiilor, constând în peşte, icre, alte vieţuitoare şi produse acvatice, sunt supuse confiscării. 
(3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) organele de constatare dispun valorificarea lor în condiţiile legii, contravaloarea făcându-se venit la bugetul de stat. 
Art. 67. – (1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să constate infracţiunile prevăzute la art. 64 şi 65 şi persoanele cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, ofiţerii şi agenţii din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi persoanele împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură. 
(2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligaţiile organelor de constatare a infracţiunilor, prevăzute de Codul de procedură penală. 
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 58–63 se fac de către personalul prevăzut la alin. (1). 
Art. 68. – (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 58–63 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 58–63, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

CAPITOLUL X
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 69. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Domeniilor Statului se subrogă Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractele încheiate de aceasta cu agenţii contractanţi care deţin în exploatare şi în administrare amenajări piscicole, precum şi cu cei care au încheiat contracte de asociere în participaţiune sau alte tipuri de contracte şi va încheia acte adiţionale în acest sens. 
(2) Agenţia Domeniilor Statului preia cu titlu gratuit acţiunile pe care Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol le deţine la societăţile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi alte terenuri aferente amenajărilor piscicole deţinute de aceasta, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Domeniilor Statului preia patrimoniul Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, arhivele şi documentaţia aferente acestuia, pe baza situaţiei financiare întocmite la data preluării. Patrimoniul se preia pe bază de protocol, modificându-se corespunzător bugetul de venituri şi cheltuieli aferent. 
Art. 70. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 71. – Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură funcţionează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 10 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează
p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian


Legea 317 din 13 octombrie 2009 (Legea 317/2009)


pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura
Publicat in Monitorul Oficial 708 din 21 octombrie 2009 (M. Of. 708/2009)
 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul si acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:
   1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza protectia, conservarea, administrarea si exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultura, procesarea si comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura, cand aceste activitati se realizeaza:".
   2. La articolul 1 alineatul (2), literele b), f) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "b) protectia, conservarea si exploatarea resurselor acvatice vii;
   ...............................................................................................
   f) prelucrarea si procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura;
   ...............................................................................................
   j) relatiile internationale in domeniul pescuitului si acvaculturii;".
   3. La articolul 1 alineatul (2), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
   "l) privatizarea in domeniul piscicol."
   4. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
   "(4) Punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, institutie publica de interes national, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, care functioneaza in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, cu sediul in municipiul Bucuresti, ale carei structura, organizare si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului."
   5. La articolul 2, punctele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "2. amenajare piscicola - unitatea de baza a acvaculturii, reprezentata de:
   a) helesteu - bazin piscicol realizat in sapatura sau umplutura, inconjurat total ori partial de diguri, prevazut cu canale de alimentare, de evacuare si perimetrale, dotat cu constructii hidrotehnice si instalatii de alimentare, retinere si evacuare a apei;
   b) iaz - bazin piscicol realizat prin bararea unei vai cu un baraj, prevazut cu instalatii hidrotehnice pentru retinerea si deversarea/evacuarea apei;
   c) statie de reproducere artificiala;
   d) viviera flotabila - instalatie plutitoare, alcatuita dintr-un cadru poliedric cu pereti din plasa, destinata cresterii pestilor sau altor vietuitoare acvatice;
   e) lacuri de acumulare in care se practica acvacultura;
   f) alte instalatii destinate acvaculturii;
   3. habitate piscicole naturale:
   a) Dunarea teritoriala, Delta si lunca inundabila a Dunarii;
   b) complexul lagunar Razelm-Sinoe si lacurile litorale;
   c) paraiele, raurile si lacurile de munte, colinare, de ses si zonele lor inundabile, precum si bratele moarte ale raurilor;
   d) baltile si lacurile naturale lipsite de instalatii hidrotehnice pentru alimentarea, retinerea si evacuarea apei;
   e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri;
   f) reteaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigatie si hidroenergetice si ramificatiile acestora;
   g) apele maritime interioare, marea teritoriala, zona contigua, zona economica exclusiva ale Romaniei;".
   6. La articolul 2, punctul 4 se abroga.
   7. La articolul 2, punctele 7-9, 11-13 si 18 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "7. captura - cantitatea de peste sau de alte vietuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole naturale, exprimata in kilograme sau in numar de exemplare;
   8. centru de prima vanzare - locul unde se efectueaza prima vanzare a produselor obtinute din pescuit;
   9. cota - partea din captura totala admisibila din fiecare specie ori grup de specii, care se aloca persoanelor fizice sau juridice autorizate sa desfasoare activitati de pescuit comercial;
   11. exploatare durabila - exploatarea resurselor acvatice vii prin metode si procedee care sa asigure productivitatea si biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor habitatelor piscicole naturale;
   12. Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit - documentul in care sunt inregistrate toate navele si ambarcatiunile de pescuit care activeaza la pescuitul comercial in habitatele piscicole naturale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate si tehnica de pescuit, zona de pescuit si proprietarul;
   13. inspector piscicol - persoana cu drept de inspectie si control privind respectarea legislatiei in domeniul pescuitului, acvaculturii, procesarii si comercializarii pestelui, din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura;
   ..............................................................................................
   18. pescuit - activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea masurilor pentru protejarea, conservarea si regenerarea resurselor acvatice vii;".
   8. La articolul 2, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu urmatorul cuprins:
   "181. pescuit in scop stiintific - extragerea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale si din amenajarile piscicole, conform planului anual aprobat, in orice perioada a anului, inclusiv in perioadele de prohibitie, in orice zona, pentru orice specie acvatica, la orice varsta si dimensiune, cu utilizarea oricaror metode, unelte, dispozitive si plase de pescuit, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, in baza autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific;".
   9. La articolul 2, punctele 24, 25 si 27 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "24. punct de debarcare - locul unde navele si ambarcatiunile de pescuit in habitatele piscicole naturale descarca pestele in vederea expedierii spre centrele de prima vanzare;
   25. resurse acvatice vii - speciile de peste si de alte vietuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile si accesibile din habitatele piscicole naturale ale Romaniei;
   ..............................................................................................
   27. pescar profesionist - persoana fizica atestata, conform reglementarilor legale in vigoare, sa practice pescuitul in scop comercial;".
   10. La articolul 2, dupa punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 271, cu urmatorul cuprins:
   "271. pescar sportiv - persoana fizica detinatoare a unui permis de pescuit recreativ/sportiv, eliberat de asociatiile de pescari sportivi legal constituite;".
   11. La articolul 2, punctele 28 si 29 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "28. licenta de pescuit - actul administrativ care certifica faptul ca o nava/ambarcatiune indeplineste conditiile pentru desfasurarea activitatii de pescuit comercial;
   29. autorizatie de pescuit - actul administrativ prin care se autorizeaza o persoana fizica sau juridica sa exercite activitatea de pescuit;".
   12. La articolul 2, punctele 31, 34 si 35 se abroga.
   13. La articolul 2, punctul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "37. plasa de tip monofilament - plasa formata din fire polimerice netorsionate;".
   14. La articolul 2, dupa punctul 38 se introduc noua noi puncte, punctele 39-47, cu urmatorul cuprins:
   "39. drept de pescuit - dreptul obtinut, in conditiile legii, de exploatare durabila a resursei acvatice vii;
   40. efectiv piscicol - totalitatea pestilor si a altor vietuitoare acvatice existente la un moment dat intr-o amenajare piscicola;
   41. specie introdusa - orice specie de pesti sau de alte vietuitoare acvatice introdusa intentionat ori accidental de om intr-un mediu acvatic diferit de cel in care este prezenta natural;
   42. furt piscicol - activitatea infractionala care consta in furtul efectivului piscicol in tot sau in parte, prin orice mijloace ori metode, din amenajarile piscicole;
   43. braconaj piscicol - activitatea contraventionala sau infractionala care consta in pescuitul fara licenta, autorizatie ori permis a pestilor si a altor vietuitoare acvatice din habitatele piscicole naturale;
   44. zona de pescuit - portiunea delimitata prin semne vizibile a unui bazin hidrografic unde este permisa practicarea pescuitului;
   45. zona de refacere biologica - zona unui bazin hidrografic unde resursele acvatice vii sunt in declin si se impune restrictionarea pescuitului pentru refacerea acestora;
   46. zona interzisa la pescuit - zona delimitata prin semne vizibile a unui bazin hidrografic, protejata in vederea reproducerii resurselor acvatice vii;
   47. baza de date nationala a resurselor acvatice vii - totalitatea informatiilor privind flota de pescuit, efectivele piscicole, numarul de operatori economici cu activitati specifice, numarul de asociatii si federatii, numarul de pescari sportivi si profesionisti, cantitatile de peste extrase anual, cantitatea de peste introdusa prin activitati de repopulare."
   15. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 3. - Responsabilitatea privind definirea si implementarea politicii referitoare la conservarea si administrarea resurselor acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale, la acvacultura, la procesarea si organizarea pietei produselor pescaresti, la structurile de pescuit si acvacultura revine Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura."
   16. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 4. - (1) Elaborarea strategiei nationale si a reglementarilor referitoare la conservarea si managementul resurselor acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale, la acvacultura, la organizarea pietei produselor pescaresti, la structurile de pescuit si acvacultura, precum si implementarea si controlul aplicarii si respectarii acestora sunt atributul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura."
   17. La articolul 4, alineatul (2) se abroga.
   18. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
   "(3) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura are urmatoarele atributii principale:
   a) administreaza resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale Romaniei, cu exceptia celor din Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», care sunt administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», in conditiile legii;
   b) privatizeaza societatile comerciale cu profil piscicol si amenajarile piscicole pe care le are in portofoliu, in conformitate cu prevederile legale cu privire la privatizare, inclusiv prin negociere directa cu titularii contractelor de inchiriere, asociere, concesionare, arendare; vanzarea amenajarilor piscicole se poate efectua in conditiile prezentei ordonante de urgenta prin contracte de vanzare-cumparare si contracte de leasing;
   c) concesioneaza terenurile, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si alte terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
   d) incheie contracte in vederea exploatarii si/sau privatizarii terenurilor, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», pe care sunt amplasate amenajari piscicole, precum si a altor terenuri aferente acestora din domeniul privat al statului;
   e) elaboreaza caietele de sarcini in vederea privatizarii si/sau concesionarii;
   f) desfasoara orice alte activitati stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.
   (4) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate delega, pe baza de protocol, administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale catre alte institutii publice ale statului."
   19. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 7. - Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura asigura realizarea masurilor din domeniul specific, precum si a masurilor in aplicarea reglementarilor Uniunii Europene."
   20. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Protectia, conservarea si exploatarea resurselor acvatice vii"
   21. Titlul sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Activitatea de pescuit in habitatele piscicole naturale"
   22. La articolul 8, partea introductiva si literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "Art. 8. - Politica privind pescuitul in habitatele piscicole naturale se va realiza de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura prin:
   ..............................................................................
   d) reglementari privind pescuitul si acvacultura;
   e) stabilirea sistemelor de paza, control si de inspectie a activitatilor de pescuit;".
   23. La articolul 8, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
   "g) finantarea programelor pentru popularea de sustinere si de cercetare-dezvoltare in domeniul exploatarii resurselor acvatice vii si acvaculturii."
   24. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 9. - (1) Accesul la resursele acvatice vii se reglementeaza pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in urma consultarilor cu organizatiile din domeniul pescuitului.
   (2) Accesul la resursele acvatice vii din rezervatiile naturale in vederea practicarii pescuitului in scop comercial se atribuie in mod direct pescarilor profesionisti organizati in asociatii profesionale de profil din unitatea administrativ-teritoriala, pe baza permiselor, licentelor si autorizatiilor de pescuit comercial.
   (3) Pe zona de pescuit recreativ/sportiv nu poate fi eliberata decat o singura autorizatie privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv."
   25. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 91. - (1) Pentru derivatiile naturale sau artificiale ale unui curs de apa, reprezentate de brate secundare, canale de irigatii ori tranzitare, autorizatia de pescuit revine titularului de autorizatie pentru cursul principal de apa.
   (2) In cazul in care o apa in regim neamenajat isi schimba albia ca urmare a unor evenimente naturale sau devieri artificiale, beneficiarii autorizatiei initiale de pescuit sunt autorizati atat pentru noua albie si vechea albie ramasa, cat si pentru luciul de apa ce eventual ar aparea ca urmare a indiguirilor limitrofe efectuate.
   (3) Marirea suprafetei unui luciu de apa in regim natural de scurgere ca urmare a constructiei unei acumulari pe cuveta sa determina extinderea dreptului de pescuit asupra intregii suprafete. Daca luciul de apa exploatat piscicol inunda malurile, posesorul autorizatiei de pescuit comercial este indreptatit sa pescuiasca in perimetrul inundat."
   26. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 10. - (1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului se stabilesc masuri de reglementare a efortului de pescuit si cota alocata."
   27. La articolul 10 alineatul (2), litera d) se abroga.
   28. La articolul 10, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(4) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului pot stabili, prin ordin comun, si alte masuri de refacere si conservare a resurselor acvatice vii."
   29. La articolul 12, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "Art. 12. - (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pe baza studiilor elaborate de institutiile de cercetare stiintifica de profil, stabileste dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezinta resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic.
   ................................................................................
   (6) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale conditioneaza exercitarea pescuitului speciilor protejate, in baza unor reglementari specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale."
   30. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 13. - (1) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, care da dreptul unei nave/ambarcatiuni sa desfasoare activitatea de pescuit comercial, in conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
   31. La articolul 13, alineatul (3) se abroga.
   32. La articolul 14, alineatul (4) se abroga.
   33. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 16. - Atribuirea dreptului de pescuit se face in baza licentelor, permiselor si a autorizatiilor emise de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura."
   34. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 18. - (1) In scopul utilizarii optime a resurselor acvatice vii si dezvoltarii acvaculturii se infiinteaza Comitetul consultativ pentru sectorul pescaresc, structura consultativa pe langa organul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
   (2) Componenta, organizarea si functionarea Comitetului consultativ pentru sectorul pescaresc se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale."
   35. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 20. - (1) La bordul navelor/ambarcatiunilor trebuie sa existe un jurnal de pescuit in care sunt notate detaliile privind activitatea de pescuit, in termenii stabiliti de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, si un ordin de deplasare de la portul si/sau punctul propriu de descarcare a produselor pescaresti.
   (2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale poate scuti de obligatia de a avea la bord jurnalul de pescuit unele ambarcatiuni nepuntate, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura."
   36. Titlul sectiunii a 5-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Pescuitul recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale"
   37. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 23. - (1) Prin pescuit recreativ/sportiv se intelege pescuitul efectuat cu undita sau cu lanseta, in scop de agrement/performanta, pe baza unui permis nominal emis de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si eliberat de asociatiile de pescari sportivi.
   (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale se vor stabili conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, dupa consultarea cu forurile de reprezentare ale asociatiilor de pescari sportivi legal constituite, la nivel national.
   (3) Pescuitul recreativ/sportiv se poate practica si in amenajarile piscicole si in lacurile de acumulare pentru care s-au eliberat licente de acvacultura, in conditiile si pe baza regulilor stabilite de detinatorul licentei.
   (4) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este valabil atat pentru zonele concesionate de asociatia al carei membru este, cat si pentru zonele concesionate de alte asociatii, pe baza de reciprocitate.
   (5) Activitatea de pescuit recreativ/sportiv se practica in cadrul fiecarei asociatii in baza regulamentului propriu stabilit in acest sens."
   38. La articolul 24, partea introductiva si litera f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "Art. 24. - In scopul asigurarii protectiei si conservarii resurselor acvatice vii si al evitarii conflictelor de interese dintre activitatea de pescuit comercial si cea de pescuit sportiv, se stabilesc conditiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, astfel:
   ..............................................................................
   f) in apele de munte cu salmonide se pot retine de catre un pescar maximum 10 bucati/exemplare/zi, in total, din speciile: pastrav indigen, pastrav curcubeu, fantanel, lipan si coregon."
   39. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 25. - (1) Asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, vor fi luate in evidenta de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si de Ministerul Mediului, ca reprezentanti ai societatii civile, in vederea stabilirii de programe de actiuni si proiecte comune pentru conservarea si protejarea resurselor acvatice vii."
   40. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 28. - Membrii organizatiilor trebuie sa vanda produsul sau produsele pentru care s-au asociat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in scopul imbunatatirii calitatii produselor, adaptarii volumului ofertei la cerintele pietei si imbunatatirii procesului de comercializare."
   41. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 30. - (1) Recunoasterea organizatiilor de producatori se face de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura."
   42. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 31. - Asociatiile de pescari profesionisti, asociatiile de pescari sportivi si alte entitati asociative legal constituite, precum si organizatiile sindicale ale personalului din sector au statutul de entitati reprezentative in procesul consultativ de adoptare a deciziilor."
   43. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, impreuna cu Autoritatea Navala Romana, stabileste modul de operare si de functionare a Fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit."
   44. La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Autorizarea se face prin eliberarea unei licente de constructie, emisa de presedintele Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si de Autoritatea Navala Romana."
   45. La articolul 35, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(3) Lucrarile de modernizare si reconversie sunt autorizate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale."
   46. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 36. - In scopul adaptarii flotei la situatia zonelor de pescuit, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate opri temporar sau definitiv activitatea anumitor nave/ambarcatiuni de pescuit, in conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale."
   47. La articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 39. - (1) Portul de baza pentru navele/ambarcatiunile care pescuiesc in habitatele piscicole naturale este acela de unde nava/ambarcatiunea isi incepe activitatea de pescuit, expediere si comercializare a capturilor."
   48. La articolul 39, alineatele (2) si (3) se abroga.
   49. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 40. - (1) Navele/ambarcatiunile de pescuit care descarca produse pescaresti pe teritoriul national trebuie sa o faca in porturi/puncte nominalizate in acest sens de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale."
   50. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 41. - Prima vanzare a produselor obtinute din pescuit se face in locurile stabilite si autorizate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura."
   51. Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 411, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 411. - Porturile/punctele de debarcare si centrele de prima vanzare sunt autorizate si nominalizate in baza normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale."
   52. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 42. - Produsele obtinute din pescuit care constituie obiectul primei vanzari intr-un loc situat in afara portului de descarcare si care trebuie sa fie transportate inainte de a se produce prima vanzare sunt insotite pana la locul primei vanzari de documentele legale de insotire a marfii."
   53. La articolul 43, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "Art. 43. - (1) Acvacultura se practica in amenajari piscicole.
   ..............................................................................................
   (3) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultura in amenajarile piscicole se face in conditiile legislatiei in domeniul apei."
   54. La articolul 44 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "e) introducerea masurilor de bune practici in procesele tehnologice pentru asigurarea biosecuritatii si sigurantei alimentare a produselor din acvacultura;".
   55. La articolul 44 alineatul (1), dupa litera i) se introduc trei noi litere, literele j)-l), cu urmatorul cuprins:
   "j) protejarea si incurajarea producatorilor din acvacultura prin reglementari specifice;
   k) promovarea de programe de invatamant mediu pentru formarea piscicultorilor;
   l) stabilirea criteriilor de omologare a pepinierilor care pot vinde material piscicol de populare."
   56. La articolul 44 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Actiunile de realizare a politicilor de baza pentru dezvoltarea acvaculturii urmaresc:".
   57. La articolul 45, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(4) Inscrierea in Registrul unitatilor de acvacultura si eliberarea licentei de acvacultura se realizeaza in conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura."
   58. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 46. - Introducerea in cultura a speciilor de pesti si de alte vietuitoare acvatice noi in amenajarile piscicole, provenite din alte state, se face cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Mediului, prin care se stabilesc si conditiile de carantina care se impun."
   59. Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 461. - (1) Pentru impulsionarea dezvoltarii acvaculturii, terenurile proprietate privata a statului pe care sunt construite amenajari piscicole, inclusiv instalatiile speciale amplasate pe uscat, se vor vinde direct proprietarilor activelor.
   (2) Pretul de vanzare al terenului va fi pretul pietei stabilit pe baza unui raport de evaluare, intocmit de un evaluator autorizat in functie de bonitatea terenului inainte de a fi amenajat in scop piscicol.
   (3) Pretul de vanzare al terenului se poate achita in rate de catre proprietarii activelor in urmatoarele conditii:
   a) avans 20% din pretul de vanzare;
   b) rate semestriale esalonate pe un termen de pana la 10 ani;
   c) perceperea unei dobanzi anuale la nivelul ratei lunare a dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei de la data platii.
   (4) Administratorul terenului in numele statului va solicita cumparatorului constituirea de garantii pentru asigurarea platii:
   a) scrisoare de garantie emisa de o banca comerciala; sau
   b) constituirea unei ipoteci pe terenul care face obiectul vanzarii, pana la achitarea in totalitate a platii."
   60. La articolul 47, partea introductiva si litera c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "Art. 47. - Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, stabileste masuri privind comercializarea, procesarea si prelucrarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura, in special pentru:
   ..............................................................................................
   c) incurajarea si sprijinirea procesarii si prelucrarii produselor pescaresti;".
   61. Articolul 48 se abroga.
   62. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 49. - Este interzisa comercializarea produselor obtinute din pescuit, de orice origine sau provenienta, a caror marime ori greutate este mai mica decat cea prevazuta in reglementarile in vigoare sau al caror mod de obtinere nu este in conformitate cu normele stabilite ori contravine normelor sanitar-veterinare."


   63. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 50. - Unitatea de procesare este inregistrata in Registrul unitatilor de procesare si primeste licenta de fabricatie emisa de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu normele elaborate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale."
   64. Dupa articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 501, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 501. - (1) In scopul maririi gradului de utilizare a materiei prime si de crestere a valorii, sunt incurajate si sprijinite de Guvern activitatile de pescuit si acvacultura.
   (2) Masurile de sprijinire sunt indreptate in mod special spre:
   a) diversificarea produselor;
   b) imbunatatirea calitatii produselor;
   c) introducerea de tehnologii noi;
   d) folosirea resurselor excedentare sau subutilizate;
   e) utilizarea subproduselor;
   f) incurajarea organizatiilor profesionale si interprofesionale;
   g) reducerea impactului asupra mediului inconjurator."
   65. La articolul 51 alineatul (1), partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "Art. 51. - (1) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura elibereaza, la cerere, o autorizatie speciala de pescuit in scop stiintific, netransmisibila, institutiilor de cercetare care au ca obiective de cercetare:
   ................................................................................................
   b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice din habitatele piscicole naturale de catre activitatile de pescuit si acvacultura, precum si de alte activitati antropice;".
   66. La articolul 51, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "(2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale stabileste conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.
   .................................................................................................
   (4) Periodic, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in colaborare cu institutiile de cercetare si cu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, stabileste strategia si obiectivele cercetarii in domeniul pescaresc si, anual, planul de cercetare."
   67. Dupa articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 511. - (1) Titularul autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific elibereaza ordine de serviciu pescarilor atestati pentru practicarea pescuitului in scop stiintific, conform planului de cercetare aprobat.
   (2) Pescuitul in scop stiintific practicat cu metode si echipamente interzise de lege se exercita strict in prezenta personalului de cercetare special desemnat de catre detinatorul autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific."
   68. La articolul 52, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "Art. 52. - (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale dezvolta colaborarea si initiaza proiecte de conventii si acorduri internationale privind:
   ..............................................................................................
   (2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale emite reglementari si instructiuni pentru implementarea politicii comune a pescuitului."
   69. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 54. - Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, organizeaza manifestari si intalniri internationale si participa la cele organizate de entitati si organizatii internationale specializate in domeniul pescuitului si acvaculturii."
   70. La articolul 56, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "Art. 56. - (1) Pentru a se asigura de respectarea legislatiei in domeniul pescuitului, acvaculturii, procesarii, transportului, comercializarii produselor pescaresti si al altor activitati conexe, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura organizeaza actiuni permanente de control si inspectie prin inspectorii piscicoli.
  ...............................................................................................
   (3) Procedura de control si procedura de inspectie se stabilesc de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura."
   71. Articolul 57 se abroga.
   72. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 58. - Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 600 lei:
   a) pescuitul recreativ/sportiv al oricaror specii de peste si de alte vietuitoare acvatice vii efectuat fara permis in habitatele piscicole naturale;
   b) neprezentarea permisului, licentei sau autorizatiei atunci cand acestea sunt solicitate de catre persoanele imputernicite sa constate contraventiile/infractiunile;
   c) incalcarea conditiilor prevazute in permis, autorizatie si/sau licenta;
   d) pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale."
   73. La articolul 59, partea introductiva si litera d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "Art. 59. - Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o perioada de 90 de zile a permisului sau autorizatiei, dupa caz:
   ..............................................................................................
   d) retinerea de catre o singura persoana care practica pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucati/exemplare/zi, in total, din speciile de pastrav, lipan si coregon in apele de munte sau a mai mult de 5 kg de peste/zi din zona colinara si de ses, cu exceptia cazului in care s-a pescuit un singur exemplar a carui greutate depaseste 5 kg;".
   74. La articolul 59, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
   "f) pescuitul recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie si in zonele de protectie."
   75. La articolul 60, literele a)-d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raurilor, canalelor si a Dunarii;
   b) utilizarea la pescuit a setcilor sau avelor de orice fel in cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, in ghiolurile Belciuc-Erenciuc si in lacurile litorale;
   c) neducerea la indeplinire, la termenele si in conditiile stabilite, a masurilor dispuse de personalul cu drept de control si inspectie;
   d) capturarea pestelui cu unelte de plasa si cu pripoane in raurile si in lacurile din zona de munte, precum si in raurile colinare si de ses, cu exceptia Dunarii si Prutului;".
   76. La articolul 61, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "a) introducerea in habitatele piscicole naturale sau in amenajarile piscicole, fara avizul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, a altor specii decat cele existente;
   b) nedetinerea licentei pentru desfasurarea activitatii de acvacultura."
   77. La articolul 62, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "a) pescuitul comercial, retinerea la bord, transbordarea, descarcarea si comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunea minima legala;
   b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul si inspectia navelor/ambarcatiunilor, autovehiculelor, unitatilor de acvacultura, unitatilor de procesare si/sau comercializare, precum si in perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;".
   78. La articolul 63, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "c) reducerea din culpa a debitului de apa pe cursurile de apa naturale sau amenajate, daca prin aceasta se pericliteaza existenta resurselor acvatice vii, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;".
   79. La articolul 63, litera j) se abroga.
   80. La articolul 63, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "l) pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgatoare in zona de 500 m aval de baraj;".
   81. La articolul 63, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
   "m) circulatia autovehiculelor de orice tip si transportul cu orice mijloace al bustenilor prin albia minora a raurilor si paraielor din zona de munte."
   82. La articolul 64, partea introductiva si literele a), c), d) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "Art. 64. - Urmatoarele fapte constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei si interzicerea dreptului de a pescui pe o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani:
   a) nedetinerea licentei/autorizatiei de pescuit comercial, pescuit recreativ/sportiv sau de procesare, dupa caz;
   ................................................................................
   c) pescuitul neautorizat al sturionilor;
   d) detinerea, transportul, comercializarea sturionilor, produselor si subproduselor de sturioni fara documente sau marcaje justificative legale;
   ................................................................................
   g) pescuitul comercial in habitatele piscicole naturale, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie si in zonele de protectie;".
   83. La articolul 64, litera h) se abroga.
   84. La articolul 64, literele j) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "j) detinerea, transportul sau comercializarea fara documente legale a pestelui, icrelor ori produselor din peste obtinute din pescuit;
   ................................................................................
   m) producerea, importul, detinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasa de tip monofilament."
   85. La articolul 65 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "b) pescuitul cu unelte si scule neautorizate;".
   86. La articolul 66, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 66. - (1) Sunt supuse ridicarii in vederea confiscarii uneltele si ambarcatiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc si orice alte bunuri care au fost folosite la savarsirea infractiunilor."
   87. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 67. - (1) Pe langa organele de urmarire penala sunt competente sa constate infractiunile prevazute la art. 64 si 65 si persoanele cu drept de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, al Garzii Nationale de Mediu si al Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii»."
   88. Dupa articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 681. - Furtul piscicol se pedepseste conform infractiunii de furt prevazute in Codul penal."
   89. Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 70. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei ordonante de urgenta."
   Art. II. -
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura se subroga Agentiei Domeniilor Statului in ceea ce priveste drepturile si obligatiile care rezulta din contractele incheiate de aceasta cu agenti contractanti care detin in exploatare si in administrare amenajari piscicole, precum si cu cei care au incheiat contracte de asociere in participatiune sau alte tipuri de contracte si va incheia acte aditionale in acest sens.
   (2) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura preia cu titlu gratuit actiunile pe care Agentia Domeniilor Statului le detine la societatile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si alte terenuri aferente amenajarilor piscicole detinute de aceasta, in baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
   (3) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Agentia Domeniilor Statului preda Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura patrimoniul, arhivele, contractele si documentatia aferenta acestora, care au fost preluate de la Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol. Patrimoniul se preia pe baza de protocol incheiat intre parti, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, modificandu-se corespunzator bugetele celor doua institutii.
   (4) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura se subroga Administratiei Nationale "Apele Romane" si Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti in ceea ce priveste drepturile si obligatiile care rezulta din contractele incheiate de acestea care au ca obiect exploatarea, gestionarea, gospodarirea si administrarea resurselor acvatice vii si preia toate contractele incheiate in acest sens cu terte persoane, fizice sau juridice, in baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
   (5) Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" se subroga Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura in ceea ce priveste drepturile si obligatiile care rezulta din contractele de concesiune care au ca obiect valorificarea resurselor acvatice vii din Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".
   (6) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura preda, pe baza de protocol, catre Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" contractele de concesiune care au ca obiect valorificarea resurselor acvatice vii din Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".


   

p. PRESEDINTELE CAMEREI  DEPUTATILOR,                     PRESEDINTELE SENATULUI

            DANIELA POPA                                    MIRCEA-DAN GEOANA

 
   Bucuresti, 13 octombrie 2009.
   Nr. 317.
ORDIN nr. 239 din 28 aprilie 2009

Privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii


EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 5 mai 2009


Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.060 din 14 aprilie 2009 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în temeiul art. 10 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, al art. 8 pct. A. lit. b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
ART.1
(1) Se interzice pescuitul oricăror specii de peşti şi altor vieţuitoare acvatice pe Dunăre, braţele sale şi în Delta Dunării pe timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, de la Călăraşi km 366 până la gurile de vărsare ale Dunării.
(2) Se interzice transportul de către ambarcaţiunile folosite la pescuitul comercial al oricăror specii de peşti şi altor vieţuitoare acvatice pe Dunăre, braţele sale şi în Delta Dunării pe timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, de la Călăraşi km 366 până la gurile de vărsare ale Dunării.
ART. 2
Nerespectarea prevederilor art. 1 se sancţionează cu retragerea permisului, licenţei sau a autorizaţiei de pescuit, după caz, de către personalul cu drept de inspecţie şi control al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Bucureşti, 28aprilie 2009.

Nr. 239.

3 comentarii:

  1. DOMNILOR NOI AMARIUTI DE PESCARI O SA TREBUYIASCA SA PLATIM LA TOATE ASOCIATIILE TAXE CA SA PUTEM PESCUI IN MAI MULTE LOCURI DIN TARA

    RăspundețiȘtergere
  2. de ce nu sunt permise AMPA si la filiala AGVPS dn PETROSANI-HUNEDOARA de ajuns,aduc doar 20-30 pe saptamina si alea le iau doar cine are pile.cica am fii vreo 800 de pescari cu acte in regula la AGVPS PETROSANI deci am sa apuc permis cind se instaleaza din nou prohibitia in luna SEPTEMBRIE caci banii i-am dat de mult

    RăspundețiȘtergere
  3. din nou afaceri....pilosii prind vad cu zonele de pescuit....dar oare cat cotizeaza pt a concesiona UN VAD BUN????de ce nu se poate pescui cu un permis de pescuit in toate apele ca pana acum?????CREDETI CA VOR FACE CEVA PT POPULARE SAU INTRETINERE....VAX.alta problema....inca nu am vazut afisat pe nici o apa pancarda cu asociatia de care apartine....la cine imi fac permis sa pescuiesc pe Somes???

    RăspundețiȘtergere